Petrol(u) Ltd v Sailesh Kumar Mambhai Patel (HCCS No. 696 of 2002) [2004] UGHC 61 (28 June 2004);

Share

Group